Actueel

Op 15 mei en 30 juni is de werkgroep vmbo weer bij elkaar gekomen. Een groot deel van de vergaderingen hebben we besteed aan het voorbereiden van de wiskundeconferentie voor het vmbo en onderbouw havo/vwo in 2018. De conferentie wordt gehouden op donderdag 25 januari in Utrecht. Het thema voor de conferentie is toetsen. De verschillende workshops en de centrale lezing zijn nu vastgelegd.

Uiteraard volgen we ook de actuele ontwikkelingen rondom de gesprekstafel rekenen, de curriculumwijzing wiskunde en de ontwikkelingen rondom de bevoegdheden voor het vmbo. De resultaten van de gesprekstafel rekenen laten nog even op zich wachten. Het tijdpad is verlengd tot het einde van dit kalenderjaar. Met betrekking tot de herziening van het curriculum kan worden gemeld dat de NvvW aandringt op een versneld traject voor het vmbo en dat de SLO is begonnen met een eerste analyse van de examenprogramma’s.

Tenslotte hebben we op de beide vergaderingen ook een overzicht gemaakt van de artikelen voor Euclides over het wiskundeonderwijs in het vmbo. Het streven van de werkgroep is om ook in schooljaar 17-18 weer in ieder nummer van Euclides minstens één artikel te hebben voor en door docenten uit het vmbo. De volgende bijeenkomst van de werkgroep is op donderdag 21 september.

Dat landelijke ontwikkelingen ook het vmbo raken kwam op onze bijeenkomst van 16 maart duidelijk naar voren. We hebben een drietal landelijke ontwikkelingen met directe gevolgen voor het vmbo besproken.
De eerste ontwikkeling betreft de gesprekstafel rekenen, het overleg dat het bestuur van de NVvW met ambtenaren van het ministerie voert over een alternatief voor de rekentoets. De randvoorwaarden zijn van het ministerie duidelijk: de leerlingen zullen op de een of andere wijze moeten laten zien dat ze voldoen aan referentieniveau 2F.

We hebben ook uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen rondom het curriculum wiskunde. Niet alleen is het wiskundeprogramma voor het vmbo ongeveer 25 jaar oud, de aansluiting op de havo, de komst van de rekentoets en de ontwikkelingen rondom Onderwijs 2032 zijn goede aanleidingen het curriculum te herzien. Het ministerie heeft een ontwikkeling ingezet via Curriculum.nu. Afwachten dus hoe het ministerie een eventuele curriculumherziening verder vorm geeft.

Het ministerie heeft besloten dat iedereen met een PABO-bevoegdheid na een korte cursus van 6 maanden voortaan bevoegd is voor drie vakken, waaronder wiskunde, in de onderbouw van het vmbo BB en KB. Discussie is er nog of deze bevoegdheid ook doorgetrokken moet worden naar het GT en havo/vwo. Binnen de werkgroep vmbo is niet enthousiast gereageerd op deze nieuwe bevoegdheidsregeling. Er is begrip voor de maatregel om docenten die al jaren met een PABO-bevoegdheid in het vmbo lesgeven niet in de kou te laten staan. Het is echter niet duidelijk waarom een PABO-bevoegdheid voldoende zou zijn voor de onderbouw BB en KB. Dit is het accent leggen op het sociaal-emotionele aspect van het lesgeven in de BB en KB en een onderschatting van het cognitieve, vakinhoudelijke aspect. Een cursus van zes maanden voor drie vakken, dus twee maanden per voor het vak wiskunde, gaat dit probleem niet oplossen.

Naast het bespreken van de landelijke ontwikkelingen hebben we ook teruggekeken naar de conferentie van afgelopen januari. Uit de evaluatieformulieren bleek dat de waardering van de bezoekers hoog was. De opkomst had wat wat meer mogen zijn, maar er is alle reden om volgend jaar een nieuwe conferentie te organiseren. We handhaven dezelfde opzet en kijken op de volgende vergadering naar de meest geschikte datum voor de conferentie in 2018. De volgende bijeenkomst van de werkgroep vmbo staat gepland op 15 mei 2017.

Op de bijeenkomst van 23 januari 2017 hebben we de laatste puntjes op de i gezet voor de conferentie vmbo/onderbouw havo/vwo van 2017. Inmiddels is de conferentie al weer achter de rug kunnen we terugkijken op een geslaagd geheel. Meer dan de helft van de bezoekers vulden het enquêteformulier in en lieten zien dat ze zowel de centrale lezing van Karel Vreeburg als de verschillende workshops waardeerden.

Op de bijeenkomst van 23 januari hebben we ook gesproken over het vervolg op het bezoek van de NVON delegatie tijdens de vorige vergadering. Naar aanleiding van de gesprekken die we hadden gaan we de werkgroep vmbo van de NVON het voorstel doen om over de raakvlakken tussen wiskunde en natuur-/scheikunde een artikel te schrijven voor beide vakbladen.

Zoals gepland hebben we de resultaten van de enquête die de werkgroep onder de vmbo-leden van de NVvW heeft gehouden, besproken. Hoewel de respons met 48 respondenten niet hoog is durven we toch wel voorzichtig wat conclusies te trekken. De meeste respondenten geven de voorkeur aan activiteiten van de werkgroep die dicht bij de lessen staan. Bijvoorbeeld artikelen in Euclides over didactiek in de wiskunde lessen maar ook het ontwikkelen van lesmateriaal bij bestaand wiskundeonderwijs. Voor de werkgroep betekent dit dat we voor de volgende bijeenkomst iemand van de redactie van Euclides uitnodigen om te bespreken hoe we ons beleid van minstens één artikel over het vmbo in iedere Euclides, kunnen versterken. Het verslag van de enquête kun je hier downloaden.

De volgende bijeenkomst van de werkgroep vmbo staat gepland op 16 maart 2017.

Op de bijeenkomst van 8 december 2016 waren drie vertegenwoordigers van de werkgroep vmbo van de NVON aanwezig. Er ontstond een geanimeerd gesprek over de overeenkomsten en verschillen tussen het onderwijs in natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek enerzijds en wiskunde anderzijds. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de BINAS, het werken met formules, afronden en significantie en het gebruik van symbolen en termen als gewicht en massa. Verder hebben we gesproken over de wijze waarop de werkgroep vmbo van de NVON contact zoekt en vindt met zijn leden. Zij doen dit onder meer door activiteiten als een landelijke beta-techniek dag, een contactmiddag met workshops, examentraining en examenbespreking en door cursussen als “onderzoekend leren in het vmbo”. Al met al een geslaagd overleg waar we in de toekomst mee door willen gaan. Hoe we dat willen doen bespreken we op de volgende vergadering. In het resterende deel van de vergadering hebben we bijdrage van de werkgroep vmbo aan de jaarvergadering geëvalueerd en de conferentie van 26 januari verder voorbereid. We kijken tevreden terug op onze bescheiden bijdrage aan de jaarvergadering. Op de volgende jaarvergadering willen we duidelijker zichtbaar zijn met meer concrete activiteiten. De resultaten van de enquête die de werkgroep onder de vmbo-leden van de NVvW heeft gehouden is inmiddels uitgewerkt. Helaas kwamen we tijd te kort om het verslag nog te bespreken. Dit komt nu op de agenda van de volgende bijeenkomst op 23 januari 2017.

 

Op de vergadering van 31 oktober 2016 heeft de werkgroep weer een aantal stappen gezet in het programma voor de conferentie in januari 2017. Het programma heeft nu vaste vorm en inschrijven is mogelijk vanaf 1 december.

De werkgroep wil graag een aantrekkelijker Euclides voor vmbo docenten. Vanzelf gaat dat niet en voor het lopende schooljaar heeft de werkgroep een planning gemaakt om te zorgen dat er iedere maand minimaal één artikel in Euclides staat dat specifiek gericht is op de vmbo-docent. Tijdens de vergadering van 31 oktober stelden we vast dat we goed op schema liggen en dat de bijdragen voor de komende nummers al zijn ingeleverd.

We stellen een goed contact met onze zusterorganisatie NVON op prijs en afgelopen schooljaar hebben werkgroepleden een vergadering van de werkgroep vmbo van de NVON bijgewoond. Voor de vergadering van 31 oktober stond een bezoek van de NVON aan onze werkgroep gepland maar helaas moest de NVON afzeggen. Het bezoek is doorgeschoven naar onze volgende vergadering op 8 december 2016.