Redactiestatuut

Redactiestatuut

Namen

Artikel 1

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, afgekort NVvW (hierna genoemd ‘de vereniging’), bezit een periodiek verschijnend orgaan met de naam Euclides, vakblad voor de wiskundeleraar (hierna genoemd ‘het blad’).
Degene die het blad drukt en distribueert, wordt hierna aangeduid met ‘de drukker’. De leden van de vereniging en het bestuur van de vereniging worden hierna aangeduid met ‘de leden’ en met ‘het bestuur’.

Doel

Artikel 2

De doelen van het blad zijn het:

 1. geven van informatie van de vereniging aan haar leden;
 2. bieden van een forum (discussieplatform) voor de leden;
 3. bieden van de mogelijkheid tot publiceren van artikelen op het gebied van het wiskundeon-derwijs, in de meest ruime zin genomen.

Inhoud

Artikel 3

De inhoud van het blad kan worden onderscheiden in:

 1. mededelingen die de vereniging betreffen;
 2. overige voor de leden relevante mededelingen;
 3. vakinhoudelijke artikelen, waaronder opiniërende artikelen;
 4. andere inhouden, zoals het journalistiek volgen van actuele ontwikkelingen in het wiskundeonderwijs, boek- en softwarerecensies, reportages, rapportages, interviews en puzzels.

Er kan een verdere indeling van de inhoud plaatsvinden in zogenoemde (vaste) rubrieken.
Er is een vaste rubriek voor mededelingen die de vereniging betreffen (de rubriek ‘Verenigingsnieuws’).

Redactie en kernredactie

Artikel 4

De redactie kent de volgende functies:

 • redactievoorzitter;
 • hoofdredacteur;
 • eindredacteur;
 • redacteur.

Artikel 5

 1. De redactie bestaat uit minimaal zes leden. Een redactielid kan verantwoordelijk zijn voor meerdere inhoudsgebieden zoals benoemd in artikel 3.
 2. De kernredactie maakt deel uit van de redactie en bestaat uit minimaal drie leden: de redactievoorzitter, de hoofdredacteur en de eindredacteur.

Artikel 6

 1. De leden van de redactie worden door het bestuur benoemd.
 2. Werving van de leden van de kernredactie gebeurt door het bestuur in overleg met de redactie.
  Werving van redacteuren gebeurt door de kernredactie. Deze draagt de nieuwe kandidaten aan het bestuur voor.
 3. Bij benoemingen is interesse en geschiktheid voor een redactionele functie of specifieke taak doorslaggevend. Verder wordt rekening gehouden met een samenstelling van de redactie die past bij het beleid van de vereniging. Zoveel als mogelijk is hebben in de redactie wiskundeleraren zitting, verdeeld over de sectoren vmbo, havo, vwo, lerarenopleidingen en ander beroepsonderwijs.
 4. De redactieleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Elk jaar treedt een deel van de redactie af volgens een onderling overeengekomen aftreedschema.
  De datum van aftreden is in principe 1 maart. Vóór de hier aan voorafgaande datum van 1 oktober maakt een aftredende redacteur aan de redactievoorzitter kenbaar of hij/zij voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Indien dit het geval is, vraagt de redactievoorzitter hierover advies aan de hoofdredacteur. Eventueel volgt een gesprek van redactievoorzitter en hoofdredacteur met de betrokken redacteur.
  In de eerste redactievergadering na de datum van 1 oktober worden de vacatures besproken.
 5. Wanneer een lid van de kernredactie aftreedt en zich niet opnieuw beschikbaar stelt, worden de redactie en het bestuur direct geïnformeerd.
 6. Wanneer een lid van de redactie op een ander tijdstip wil aftreden, informeert hij/zij de redactie en het bestuur vroegtijdig, tenminste vijf maanden vóór het bewuste tijdstip.
 7. In het geval van een vacature in de redactie wordt, indien noodzakelijk, een oproep geplaatst in het blad.

Artikel 7

De redactie kan in overleg met de voorzitter en de bestuursvertegenwoordiger redactiemedewerkers aanstellen. Redactiemedewerkers bieden de redactie ondersteuning bij de uitoefening van haar taken. Een redactiemedewerker maakt geen deel uit van de redactie.

Artikel 8

De taak van de redactievoorzitter bestaat uit het:

 1. voorzitten van de vergaderingen van de kernredactie en van de redactievergaderingen;
 2. vertegenwoordigen van de redactie naar het bestuur;
 3. vertegenwoordigen van de redactie naar buiten;
 4. vertegenwoordigen van de redactie naar de drukker;
 5. geven van algehele leiding over de redactionele werkzaamheden, in het bijzonder die van de kernredactie;
 6. verzorgen van de agenda van de redactievergadering.

Artikel 9

De taak van de hoofdredacteur bestaat uit het:

 1. bijwonen van de vergaderingen van de kernredactie en van de redactievergaderingen;
 2. zorg dragen voor de redactionele kopij, in het bijzonder het toezien op voldoende toevoer van kopij;
 3. besluiten of binnengekomen kopij kan worden geaccepteerd;
 4. organiseren van de feedback ten aanzien van schrijvers van artikelen;
 5. onderhouden van contacten met schrijvers van artikelen;
 6. aanzoeken van schrijvers over interessante onderwerpen;
 7. volgen van ontwikkelingen die van belang zijn voor de leden en het wiskundeonderwijs;
 8. verzamelen van de directe kopij;
 9. verslag uitbrengen aan de redactie (driemaal per jaar) over het gevoerde beleid, inhoudende een overzicht van de kopij en de status (aangeboden ter publicatie, beoordeeld en geaccepteerd, beoordeeld en nog niet geaccepteerd, afgewezen; zie ook artikel 21);
 10. schrijven van het jaarverslag van de werkzaamheden van de redactie in samenspraak met de eindredacteur
 11. verzorgen van een overzicht per jaargang van verschenen artikelen in de betreffende jaargang.

Artikel 10

De taak van de eindredacteur bestaat uit het:

 1. bijwonen van de vergaderingen van de kernredactie en van de redactievergaderingen;
 2. samenstellen en vormgeven van een nummer;
 3. corrigeren van de drukproef van de eerste opmaak;
 4. begeleiden en controleren van de voortgang van ieder nummer in samenwerking met de (productieleider van de) drukker;
 5. zorgdragen voor de actuele pagina’s;
 6. onderhouden van contact met de drukker over het zetwerk.

Artikel 11

De taak van een redacteur bestaat uit het:

 1. bijwonen van de redactievergaderingen;
 2. schrijven en werven van artikelen voor het blad;
 3. journalistiek volgen van actuele ontwikkelingen in het wiskundeonderwijs en het verzor-gen van reportages, rapportages (zoals van conferenties en studiedagen) en interviews;
 4. beoordelen van kopij en het hierover adviseren aan de hoofdredacteur;
 5. bewerken en redigeren van kopij;
 6. geven van suggesties aan de bureauredacteur voor de illustratie van een artikel.
 7. verzorgen van de notulen van de redactievergadering.

Artikel 12

De redactievergadering stelt een door de kernredactie opgestelde verdeling vast van taken die niet vallen onder het geheel van taken waarvoor redactieleden krachtens hun benoeming reeds verantwoordelijk zijn.

Artikel 13

De kernredactie kan tijdelijk taken delegeren naar één of meer redacteuren; daarbij blijft de kernredactie verantwoordelijk.

Artikel 14

Redacteuren krijgen van de hoofdredacteur artikelen toegezonden ter verwerking. Zij zenden deze kopij binnen een maand terug, voorzien van hun beoordeling en, zo nodig, voorzien van redactionele aanwijzingen.

Artikel 15

De kernredactie vergadert tenminste driemaal per jaar en verder zo vaak als nodig is. De redactie vergadert tenminste driemaal per jaar.

Artikel 16

Een besluit van de redactievergadering kan pas genomen worden als tenminste tweederde van het aantal redactieleden ter vergadering aanwezig is.
Besluiten worden bij voorkeur genomen op basis van het bereiken van consensus. Blijkt dat in eerste ronde een consensus niet mogelijk is, dan beslist in een tweede ronde een gewone meerderheid van stemmen.
Bij staken van de stemmen geeft de stem van de redactievoorzitter de doorslag.
Besluiten van de kernredactie moeten door alle kernredactieleden worden ‘gedragen’. In urgente gevallen, waarbij vergaderen of telefonisch overleg niet mogelijk is, neemt de redactievoorzitter een besluit. Deze legt daarover verantwoording af aan de kernredactie.

Redactiebeleid

Artikel 17

De redactie bewaakt de kwaliteit en vormgeving van het blad.
De redactie functioneert binnen het brede beleidskader van de vereniging. Dit kader is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en in de artikelen van dit statuut. In de inhoud van het blad is het beleid van de vereniging te herkennen (zie ook artikel 24).

Artikel 18

De kernredactie bepaalt in overleg met het bestuur en de drukker het beleid ten aanzien van de indeling en lay out van het blad met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.

Artikel 19

Het staat het bestuur van de vereniging vrij te publiceren wat het goeddunkt in de (vaste) rubriek ‘Verenigingsnieuws’.
De redactie heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze rubriek. Wel kan de hoofdredacteur en/of de eindredacteur met de betreffende bestuursleden in overleg treden over tijdstip van plaatsing, lengte en vormgeving van die artikelen.

Artikel 20

Het blad is een forum voor allen die zich bij het wiskundeonderwijs betrokken voelen. Derhalve worden de artikelen van inzenders onder auteursnaam geplaatst met inachtneming van artikel 21.

Artikel 21

 1. Ten aanzien van de vorm waarin artikelen ter opname in het blad kunnen worden aangeboden, kunnen door de hoofd- en/of eindredacteur zogenoemde richtlijnen voor de auteur worden vastgesteld.
  N.B. De actuele Richtlijnen voor de auteur zijn als aanhangsel in dit statuut opgenomen.
 2. Ieder vakinhoudelijk artikel zoals beschreven in artikel 3 subc wordt behalve door de hoofdredacteur door minstens één ander lid van de redactie beoordeeld op relevantie, inhoud en vormgeving. Na rapportage hierover neemt de hoofdredacteur een besluit, waarbij zich de volgende mogelijkheden kunnen voordoen:
  • het artikel wordt zonder meer geplaatst;
  • het artikel wordt bewerkt, gecorrigeerd, ingekort, een en ander in overleg met de auteur(s);
  • het artikel wordt teruggezonden aan de auteur(s) met het verzoek het artikel te veranderen of te verbeteren; zo nodig krijgt de auteur daartoe aanwijzingen van de hoofdredacteur;
  • het artikel wordt afgewezen met opgaaf van redenen.

Als om redenen van actualiteit geen gelegenheid meer bestaat een artikel door een ander redactielid dan de hoofdredacteur te laten beoordelen, dan beslist de hoofdredacteur.
De hoofdredacteur doet in de redactievergadering verslag van zijn besluiten.

Artikel 22

Een artikel dat een actuele opvatting van een auteur weergeeft of een reactie is op een reeds verschenen artikel, zal, na toepassing van artikel 21, in beginsel met voorrang worden geplaatst. In het geval van een reactie past de redactie in redelijkheid het beginsel van hoor en wederhoor toe.

Artikel 23

De hoofdredacteur stelt zo nodig prioriteiten vast met betrekking tot plaatsing van artikelen. De redactie draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van artikelen in ieder nummer, gerekend naar het belang van de artikelen en de aard van de artikelen, bijvoorbeeld didactisch, historisch, praktisch, theoretisch.
In geval van een teveel aan (actuele) kopij kan de hoofdredacteur kopij schrappen of verwijzen naar een volgend nummer.
In bijzondere gevallen kan in overleg met het bestuur en de drukker tot een tijdelijke (eenmalige) uitbreiding van het aantal bladzijden worden besloten.

Artikel 24

De redactie doet jaarlijks schriftelijk verslag van het gevoerde redactiebeleid en de uitvoering daarvan. Op de jaarvergadering van de vereniging is dit verslag beschikbaar.

Artikel 25

Klachten met betrekking tot inhoud en vormgeving van het blad worden behandeld door de redactievoorzitter. Deze wint advies in bij de hoofd- en eindredacteur en, indien wenselijk, bij de overige redacteuren.

Artikel 26

Het werven en plaatsen van advertenties en werkzaamheden die hiermee verband houden, vallen buiten de taak van de redactie. Adverteerders en anderen die belang hebben bij advertentieboodschappen, mogen geen invloed hebben op de inhoud van het blad.

Artikel 27

Voor bijzondere publicaties die worden meegezonden met het blad, worden vooraf bindende afspraken gemaakt tussen de redactie, het bestuur, de drukker en mogelijk andere belanghebbenden.

Artikel 28

De redactie en het bestuur kunnen in onderling overleg en in overleg met de drukker, besluiten tot het samenstellen van een themanummer dat het normale aantal bladzijden kan overschrijden en waaraan een bredere verspreiding kan worden gegeven. De redactie kan zich bij de samenstelling van een themanummer laten adviseren door deskundigen van buiten de redactie.

Financiën

Artikel 29

Krachtens de overeenkomst die het bestuur heeft met de drukker, wordt jaarlijks de omvang van het blad vastgelegd. Dit gebeurt na overleg met de redactie.

Artikel 30

De vereniging vergoedt op basis van de goedgekeurde begroting van de vereniging aan de redactieleden de kosten die zij hebben gemaakt voor hun redactiewerkzaamheden. Redactieleden dienen daartoe volgens de regels van het bureau van de vereniging hun kosten te declareren.

Relatie redactie bestuur

Artikel 31

 1. Een vertegenwoordiger van het bestuur (bestuursvertegenwoordiger) woont de redactievergaderingen bij als waarnemer met spreekrecht.
 2. De redactievoorzitter woont vergaderingen van het bestuur bij telkens als dit naar het gezamenlijk oordeel van hemzelf en de vertegenwoordiger van het bestuur wenselijk is. Hij woont de bestuursvergadering dan bij als waarnemer met spreekrecht.

Artikel 32

Als een meningsverschil rond de uitvoering van het redactionele beleid niet door redelijk overleg kan worden opgelost, ligt de beslissing aangaande het meningsverschil bij het bestuur.

Relatie redactie drukker

Artikel 33

Bij financiële aangelegenheden die betrekking hebben op inhoud en vormgeving van het blad, zal het bestuur in overleg treden met de kernredactie. De redactievoorzitter onderhoudt het contact met de drukker ten aanzien van de uitvoering van het beleid aangaande genoemde inhoud en vormgeving, in overeenstemming met de tussen het bestuur en de drukker gesloten overeenkomst.

Wijzigen van dit statuut

Artikel 34

Wijziging en aanvulling van het statuut kan alleen plaatsvinden naar aanleiding van voorstellen tijdens overleg tussen bestuur en redactie.
De tekst van het statuut wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.

Slotbepaling

Artikel 35

In alle gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist de redactievoorzitter die verantwoording aflegt aan de redactie en aan de bestuursvertegenwoordiger.
Toetsing van het redactiebeleid kan uitsluitend plaatsvinden aan de hand van dit statuut.

Aanhangsel Redactie-Statuut, inhoudende richtlijnen voor artikelen

De richtlijnen voor artikelen staan op de pagina “kopij aanleveren” op deze website.