Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 12 leden. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Op de jaarvergadering in november brengt het bestuur verslag uit van de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar.

Het bestuur onderhoudt goede contacten met externe partijen zoals OCW, CvTE, SLO en CITO. Daarnaast maakt de NVvW deel uit van de FvOv. Het AB stelt jaarlijks vast wie uit hun midden het DB vormen.

Het DB

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit 3 leden, voorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB vergadert zo vaak als het dat nodig acht, hetgeen in de praktijk ongeveer één keer per vier weken betekent. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, is beleidsvoorbereidend en heeft representatieve taken. Tevens zal het DB wel eens ad hoc moeten kunnen reageren.

Voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester is er de mogelijkheid door detachering vanuit hun school een vergoeding te krijgen voor hun bestuurswerk. Naar schatting wordt daarmee de helft van hun werktijd voor de NVvW vergoed. De detacheringsomvang voor een lid van het db is 0,1 fte

Werkgroepen

Een groot aantal activiteiten van de NVvW is ondergebracht in werkgroepen. Een werkgroep kan een permanent of een tijdelijk karakter hebben. De werkgroepen zijn het eigenlijke hart van de vereniging, hier worden standpunten voorbereid, discussies gevoerd en werkzaamheden verzet.

Als lid kun je deelnemen in een werkgroep, dus heb je belangstelling, laat het weten!

Het dagelijks bestuur

Wim Caspers
Wim Caspers
Voorzitter
Els Franken
Els Franken
Secretaris
Corwin van Schendel
Corwin van Schendel
Penningmeester

Overige bestuursleden

Lonneke Boels
Lonneke Boels
Sharon Calor
Sharon Calor
Constantijn Tilanus
Constantijn Tilanus
Michiel Doorman
Michiel Doorman
Paul Durenkamp
Paul Durenkamp
Sevinç Göksen-Zayim
Sevinç Göksen-Zayim
Tanja Groenedaal
Tanja Groenedaal
Ilona van Houwelingen
Ilona van Houwelingen
Joanne de Jager
Joanne de Jager
Margot Rijnierse
Margot Rijnierse