Vakbond FvOv

Vakbond FvOv

De NVvW is lid van de vakbond FvOv, de Federatie van Onderwijs Vakorganisaties. Er zijn 13 verenigingen lid van de FvOv, samen hebben die ongeveer 34.000 leden, waarmee de FvOv een belangrijke partner in ‘het polderoverleg’ is. Het polderoverleg is overleg tussen overheid, werkgevers (in ons geval de VO-raad) en werknemers (verenigd in AOb, CNVo en FvOv) over arbeidsvoorwaarden en lonen.

Als NVvW lid merk je op een paar manieren dat we lid zijn van de FvOv, al blijven we natuurlijk vooral een organisatie voor vakinhoudelijke zaken! Hieronder worden de voordelen van het vakbondslidmaatschap voor jou besproken. Meer over het NVvW-lidmaatschap lees je hier.

Vakbondscontributie

De contributie van de NVvW kan worden opgevoerd als vakbondscontributie. Wanneer je op een school werkt en zelf de contributie voor de NVvW betaalt, dan kun je de kosten verrekenen met het brutoloon. Dit geldt als je werkzaam bent in het vo, mbo of hbo.
Bij een lidmaatschap van € 87,50 kan dit in het maximale belastingtarief een korting van €45 opleveren. Uiteraard valt niet iedereen in dit maximumtarief, maar deze regeling levert toch voor ieder werkzaam lid een voordeel van minimaal zo’n 35% op de lidmaatschapskosten op.
Meer informatie op deze pagina.

Rechtsbijstand

Als lid van de NVvW kun je hulp inroepen van ons Rechtspositie-adviesbureau. Hier krijg je deskundig advies over zaken die te maken hebben met je werk, denk bijvoorbeeld aan taakbeleid, conflict met je directie of zaken over je contract. Indien nodig gaat het bureau voor jou het gesprek met de schoolleiding aan. In het uiterste geval wordt gekeken of een rechtszaak noodzakelijk is. In dat geval moet het bestuur van de NVvW toestemming geven en worden de kosten (per zaak) tot een maximum van € 2000,- door de vereniging gedekt.

Cao’s

De FvOv heeft onderhandelaars in dienst, die deelnemen aan de cao-overleggen voor po, vo, mbo en hbo en bij de educatieve diensten als Cito en SLO. Samen met een individuele arbeidsovereenkomst bepaalt de cao de voorwaarden waaronder je je werk verricht. Zodra er een akkoord tussen de onderhandelaars is, zal dit voorgelegd worden aan de leden. Je krijgt dan via de NVvW een mail met de vraag om je mening te geven over het akkoord. Op basis van de resultaten van zo’n peiling zal de NVvW een positief of negatief advies aan de FvOv geven. Via de FvOv zijn we ook steeds betrokken bij wat de inzet gaat worden voor een nieuwe cao.

Decentraal overleg

Naast de overleggen over de cao’s, voert de FvOv ook overleg met de verschillende onderwijsinstellingen afzonderlijk. Onderwerpen zijn dan onder andere: mogelijke afwijkingen van de cao, reorganisaties, fusies en sociale plannen. De onderhandelaars stellen leden die traceerbaar zijn bij deze werkgevers op de hoogte van het overleg en raadplegen hen over afspraken die ze willen maken met de werkgever.

Structuur van de FvOv

Binnen de FvOv zijn verschillende onderdelen te herkennen. Er is een bestuur, bestaande uit 5 leden. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). In de ALV hebben 2 leden per vereniging zitting. De ALV vergadert 6 keer per jaar en geeft sturing aan het bestuur. Belangrijke besluiten binnen de FvOv moeten altijd door de ALV goedgekeurd worden. In sommige gevallen zal de ALV het bestuur een mandaat geven.
In de ALV heeft iedere vereniging 1 stem. Binnen de ALV wordt altijd naar consensus gestreefd, omdat binnen de Federatie alle verenigingen autonoom zijn. Het bundelen van de krachten maakt het mogelijk invloed uit te oefenen op plekken waar individuele verenigingen niet aan tafel genodigd worden. Een voorbeeld hiervan is de bevoegdheden discussie, waarbij veel vakverenigingen (ook de NVvW) grote bezorgdheid over bestaat.

Verder bestaat binnen de FvOv een Onderwijskamer. In dit overleg komen vakoverstijgende zaken aan de orde die rechtstreeks betrekking hebben op het onderwijs. Je kunt hierbij denken aan Curriculum.nu, inspectie of examens. Er wordt informatie uitgewisseld tussen verenigingen en met instanties en er wordt advies aan het bestuur van de FvOv gegeven. Bij de Onderwijskamer zijn ook vakverenigingen die niet zijn aangesloten bij de FvOv welkom.