Werkgroep mbo-hbo

Werkgroep mbo-hbo

De werkgroep is in 1999 opgericht door wiskundedocenten uit het hbo, omdat zij zich zorgen maakten over de positie van het vak wiskunde binnen de hogere beroepsopleidingen. Sinds enkele jaren is het aandachtsgebied uitgebreid met docenten uit het mbo en daarmee zijn we nog beter ingebed in ons werkterrein van het technisch en economisch beroepsonderwijs en de doorstroming (van mbo en vo) naar hbo.

Als bestaansrecht voor onze werkgroep zien we het vormen van een platform voor kennisuitwisseling binnen en tussen het mbo en hbo, en de mogelijkheid om te netwerken voor de relatief ‘eenzame’ wiskundedocent. Daarnaast zijn we een gesprekspartner voor instanties als de Vereniging Hogescholen, MBO-raad en VO-raad voor zaken die de ontwikkeling van het wiskunde-onderwijs en de doorstroming vanuit mbo en vo naar hbo betreffen.
Onder aan deze pagina staat meer informatie over onze Themabijeenkomsten, Publicaties
en de Samenstelling van de werkgroep.

Momenteel spelen er drie relevante zaken:

  1. Ervaringen met en vernieuwing van de keuzedelen voor doorstroom van mbo naar het technisch hbo;
  2. De veranderingen in de rol van wiskunde binnen de vernieuwingen van onderwijs (denk aan bijv. simulatiesoftware);
  3. Toenemende rol van statistiek in het werkveld.

In het afgelopen jaar hebben we ons opnieuw vooral gericht op ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van de mbo Keuzedelen Wiskunde voor de techniek, in de vorm van betrokkenheid bij de opzet van voorbeeldvragen en een evaluatie van de eerste ervaringen tot nog toe (zie 0nder Publicaties MBO-HBO). Dit heeft bijgedragen tot de opsplitsing van het oorspronkelijke keuzedeel K0205 in een deel Breed (K1348) en een deel Specifiek (K1349). Daarnaast hebben we een Basisdeel wiskunde geformuleerd, die de wiskunde aangeeft die nodig is voor alle technische mbo-studenten en die tevens als voorbereiding dient voor de keuzedelen Breed en Specifiek.

Op de jaarvergaderingen verzorgen we geregeld workshops over de doorstroom mbo-hbo of vo-hbo en over onderwerpen als statistiek in het economische hbo, of praktische wiskunde.

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit docenten uit zoveel mogelijk HBO- en MBO- sectoren (Techniek, Economie, Lerarenopleidingen, Informatica). De kern van de werkgroep bestaat momenteel uit vijf actieve leden: twee docenten mbo-technisch, twee docenten hbo-technisch en een docent hbo-economisch. De werkgroep krijgt steun van een brede kring van belangstellenden, en is actief op zoek naar nieuwe leden uit het economisch mbo en hbo-ICT.

Voorzitter: Christiaan Boudri (Hogeschool Arnhem Nijmegen) christiaan.boudri@han.nl
Secretaris: Tanja Groenendaal (Hogeschool Utrecht) t.groenendaal@nvvw.nl

Leden:
Erik Borghuis (Deltion College)
Rob Goosen (Hogeschool Zeeland)
Jaap Grasmeijer (Hogeschool InHolland)
Klaas-Jan Wieringa (NHL-Stenden)

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de werkgroep vonden altijd zo’n 5 à 6 keer per jaar in Utrecht plaats. Centraal gelegen dus, maar het kost toch voor velen wel wat reistijd. De komende tijd zullen we de bijeenkomsten van de werkgroep online laten plaatsvinden. Een groot voordeel is dus, dat reistijd geen probleem meer hoeft te zijn.
Dit betekent ook kortere en geregelder vergaderingen (1,5 uur per 5 weken).

Naast de reguliere vergaderingen organiseren we online thema-bijeenkomsten rondom praktijkwiskunde. Onder ‘praktijkwiskunde’ verstaan we wiskunde die van belang is het het economisch en technisch beroepenveld (mbo- en hbo-niveau). Zie voor de themabijeenkomsten aldaar.

Geïnteresseerden uit mbo en hbo nodigen we van harte uit zich bij ons te melden en op proef mee te doen. Dit kan via christiaan.boudri@han.nl en t.groenendaal@nvvw.nl.

Themabijeenkomsten

Laatste bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst 10: donderdag 28 maart 2024: Toegepaste Wiskunde
  • Bijeenkomst 11: donderdag 9 mei 2024: Klankbordgroep Vernieuwing Wiskunde (adviesronde 4 over Eindproduct)
  • Eerdere bijeenkomsten: zie Archief

Informatie over bijeenkomsten in 2024-2025 (volgt later)

U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden door te mailen naar christiaan.boudri@han.nl, zodat we u uiterlijk een dag van te voren de link naar de online bijeenkomst kunnen mailen.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2019-2020 vind je in de jaarverslagen van de werkgroepen