Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk regelement

Bestuur

Artikel 1

Elk jaar dienen één of meer bestuursleden af te treden volgens een daartoe door het bestuur vast te stellen rooster.

Artikel 2

Het bestuur bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 der statuten, het aantal bestuursleden. Alle bestuursleden tesamen vormen het algemeen bestuur (AB). Drie leden uit het algemeen bestuur vormen het dagelijks bestuur (DB). Het bestuur bepaalt van jaar tot jaar in onderling overleg welke van zijn leden het DB zullen vormen. Het deelt dit tijdig aan de leden mee, in elk geval door middel van een bericht in Euclides.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 3

In de oproeping voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering deelt het bestuur mede welke bestuursleden voor aftreden in aanmerking komen en welke kandidaten door het bestuur voor de functie van bestuurslid worden voorgedragen.

Artikel 4

Indien, ingevolge artikel 8 van de statuten, tegenkandidaten zijn ingediend, geeft het bestuur daarvan ten minste één week vóór de algemene ledenvergadering kennis aan de leden.

Artikel 5

Indien binnen achtentwintig dagen na de eerste oproeping tot de algemene ledenvergadering ten minste vijf leden schriftelijk aan het bestuur hebben te kennen gegeven een bepaalde aangelegenheid op de agenda te willen zien opgenomen, geeft het bestuur daarvan ten minste één week voor de algemene ledenvergadering kennis aan de leden.

Artikel 6

De penningmeester is belast met het financiële beheer en legt daarvan rekening en verantwoording af op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Goedkeuring daarvan strekt de penningmeester tot decharge van het gevoerde beleid.

Artikel 7

Door de algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit twee leden, tot het nazien van de rekening en de verantwoording van de penningmeester.

Artikel 8

Indien in het in artikel 11 van de statuten genoemde geval niet binnen veertien dagen een oproeping voor een algemene ledenvergadering is geschied, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering namens het bestuur uit te schrijven.

Artikel 9

De algemene ledenvergadering staat onder leiding van de voorzitter van het bestuur en bij diens ontstentenis onder leiding van een der andere leden van het bestuur. Het bestuur kan echter de leiding opdragen aan een ander lid der vereniging. De algemene vergadering is bevoegd in haar leiding te voorzien, indien dit niet op grond van het voorgaande is geschied.

Artikel 10

Op een algemene ledenvergadering kunnen geen besluiten worden genomen over aangelegenheden die niet, conform de bepalingen in artikel 10 van de statuten en artikel 5 van dit reglement, op de agenda voorkomen.

Commissies en werkgroepen

Artikel 11

Het bestuur kan zich bij zijn taak laten bijstaan door commissies en werkgroepen. De door een commissie of werkgroep te nemen maatregelen behoeven de goedkeuring van het bestuur.

Artikel 12

De commissies worden ingesteld door het bestuur en bestaan uit leden van de vereniging. De leden van de commissies worden aangewezen door het bestuur voor een tevoren bepaalde termijn. Elke commissie stelt een reglement op waarin haar handelen wordt omschreven. Dit reglement behoeft de goedkeuring van het bestuur.

Artikel 13

De werkgroepen worden ingesteld door het bestuur en bestaan uit leden van de vereniging, eventueel aangevuld met deskundigen van buiten de vereniging.

Euclides

Artikel 14

Euclides is een tijdschrift voor de didactiek van de wiskunde. Het is het orgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Artikel 15

De vereniging benoemt een redactie, die verantwoordelijk is voor de inhoud van elk nummer. De redactie stelt een reglement op waarin haar handelen wordt omschreven. Dit reglement behoeft de goedkeuring van het bestuur.

Raad van toezicht

Artikel 16

Het bestuur stelt een Raad van Toezicht in, die als taak heeft eventueel optredende ernstige problemen tussen het DB en de overige leden van het AB op te lossen.

Artikel 17

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. Het eerste lid is een erelid of oud-bestuurslid van de vereniging. Het tweede lid is een oud-bestuurslid van de vereniging, of een oud-redactielid van Euclides, of een lid van de vereniging dat minimaal 6 jaar, naar het oordeel van het AB, actief is binnen de vereniging. Het derde lid is iemand die een grote affiniteit heeft met bestuurswerk binnen een vereniging.

Leden van de Raad worden benoemd voor een termijn van maximaal 9 jaar.

De leden van de Raad kunnen zich in bijzondere gevallen laten bijstaan door een persoon met specifieke kennis van de problemen die aan de orde zijn. Deze persoon geeft alleen advies.

Artikel 18

De Raad oordeelt in de eerste plaats in het belang van de vereniging en houdt daarnaast waar mogelijk rekening met persoonlijke belangen en omstandigheden. De Raad beslist over te nemen maatregelen met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 19

De Raad kan bijeengeroepen worden op schriftelijk verzoek, met opgave van redenen, door minimaal 4 AB-leden.

Indien leden van de vereniging, buiten het bestuur, de mening zijn toegedaan dat er problemen zijn van de soort waarvoor de Raad bijeengeroepen moet worden, dan kunnen zij het bestuur, conform het bepaalde in artikel 11b der statuten, verzoeken een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. Indien hier minimaal 25 leden aanwezig zijn, zullen de problemen aan de orde komen en kan met een gewone meerderheid van stemmen beslist worden of aan de Raad gevraagd zal worden de problemen te onderzoeken.

Artikel 20

De Raad onderzoekt de gerezen problemen en zoekt een oplossing; de Raad bespreekt de oplossing met het AB en zorgt binnen 2 maanden na dagtekening van het verzoek voor een regeling die moet leiden tot een beëindiging van de problemen. Het AB voert de regeling uit.

Naast het huishoudelijk reglement heeft de NVvW ook een treasury statuut.