Standpunten

Standpunten van de NVvW

Curriculum.nu

Curriculum.nu is een herziening van het curriculum van het onderwijs.

“Om het te actualiseren, zodat we leerlingen díe bagage mee kunnen geven die zij nodig hebben voor hun toekomst. En om scholen voldoende ruimte te bieden om, naast dat vaste deel van het curriculum, zelf onderwijstijd in te richten. Aansluitend bij hun visie, leerlingen en omgeving.” (zie: Waarom Curriculum.nu?)

In het derde tussenproduct zijn de grote opdrachten aangepast. Het bestuur van de NVvW heeft tijdens de studiedag van 3 november in een workshop met leden gekeken naar deze grote opdrachten. De reactie van het bestuur hierop is hier te lezen.

Het tweede tussenproduct gaat over de Grote Opdrachten binnen het domein Rekenen en Wiskunde. Het bestuur heeft in een reactie haar feedback gegeven aan het ontwikkelteam.

Het eerste tussenproduct is een concept visie van het ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde. De NVvW heeft in een reactie haar feedback gegeven op dit tussenproduct.

De vakverenigingen is gevraagd om een document aan te leveren dat als input dient voor de ontwikkelteams van Curriculum.nu. Deze ontwikkelteams gaan vanaf maart 2018 aan de slag.

Op 8 januari heeft de NVvW een definitief stuk ingeleverd bij curriculum.nu. Dit stuk dient als input voor het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde.

Heel veel leden hebben meegedacht en hun feedback gegeven op de eerste versie van dit stuk. We zijn trots om dit definitieve stuk te presenteren.
Download het definitieve stuk hier.

In de komende jaren zullen we dit stuk gebruiken en aanpassen, omdat het een goede manier is om met de leden na te denken over de kant die we met het wiskundeonderwijs op willen.

Ook de NVORWO(Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken- Wiskunde Onderwijs) heeft een stuk opgestuurd naar Curriculum.nu. Dit stuk is te lezen via de website van de NVORWO.

Omkeren correctievolgorde

De laatste jaren is er rondom de eindexamens veel te doen over de tweede correctie. Reeds vanaf het begin is de NVvW betrokken en in overleg met het CvTE.

In 2016 en 2017 heeft de NVvW een enquête uitgezet rond de centrale examens, waarin geïnventariseerd wordt hoe o.a. de tweede correctie wordt uitgevoerd.

Het bestuur heeft naar aanleiding van een rapport van de VO-Raad op 19 april 2015 een reactie gepubliceerd.

Op 7 februari 2018 maakte de minister bekend dat de omkering van de correctievolgorde van de baan is. Dit is een mooi resultaat.

Aanpassen vmbo-curriculum

Het vmbo-wiskunde curriculum is al vele jaren niet gewijzigd. In 2014 heeft het NVvW-bestuur een notitie geschreven waarin OCW wordt gevraagd naar een aanpassing van dit curriculum. N.a.v. deze notitie heeft SLO een verkenning uitgevoerd naar de noodzaak van een aanpassing van het vmbo-curriculum. Ook SLO komt tot de conclusie dat het huidige wiskunde programma op het vmbo aan een vernieuwing toe is. Daarover zijn we nu in gesprek met OCW en de regiegroep van Curriculum.nu.

De eerste notitie uit 2014 is hier te lezen.

Rekenonderwijs

Het afgelopen jaar is veel gezegd en geschreven over het rekenonderwijs en de rekentoets. Er staat zelfs iets over in het regeerakkoord:

“We willen het rekenonderwijs versterken en verbeteren. In het kader van de curriculumherziening worden de referentieniveaus tegen het licht gehouden. In het voortgezet onderwijs komt een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen. In de tussentijd telt de rekentoets niet langer mee in het voortgezet onderwijs. Wel wordt deze afgenomen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot het alternatief er is. Rekenonderwijs in het mbo wordt beroepsgericht zodra het alternatief voor de rekentoets in het vmbo is ingevoerd.”

Het bestuur van de NVvW heeft haar standpunt m.b.t. de toekomst van het rekenonderwijs regelmatig besproken met de Staats Secretaris en de Tweede Kamer.

Op 15 februari 2016 stuurden we de een brief naar de Leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op 28 november 2016 stuurde we een overzicht van de correspondentie naar OCW.

Curriculumvernieuwing

De Onderwijsraad deed een oproep om te reageren op de vraag ‘Hoe kan curriculumontwikkeling bijdragen aan de kwaliteit van het wiskundeonderwijs’

Het bestuur van de NVvW heeft samen met PWN-commissie Onderwijs een reactie opgesteld. De conclusie daarin is dat curriculumvernieuwing kan bijdragen aan de kwaliteit van het (wiskunde)onderwijs, maar dat Curriculum.nu, zoals nu wordt uitgevoerd, de verwachtingen niet waarmaakt.

Lees hier de gehele reactie.