Statuten

Statuten

Naam, Zetel, Duur

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, en is gevestigd te Amsterdam.De vereniging is een voortzetting van de Vereeniging van Leeraren in de Wiskunde, de Mechanica en de Cosmographie aan Hoogere Burgerscholen en Lycea (Wimecos).
 2. De vereniging is opgericht op dertien december negentienhonderdvijfentwintig en met ingang van heden aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

Het doel van de vereniging is:

 • aan de leden gelegenheid te geven van gedachten te wisselen over alle onderwerpen die betrekking hebben op het onderwijs in de wiskunde aan scholen genoemd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs;
 • het behartigen van de belangen van het hiervoor bedoelde onderwijs;
 • het behartigen van de belangen van de leden, zowel individueel als ook collectief, betreffende de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden.

Artikel 3

De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

 1. het houden van vergaderingen van de leden;
 2. het doen van publicaties;
 3. het lidmaatschap van een zogenaamde koepelorganisatie, te weten van de vereniging genaamd: ‘Federatie van Onderwijsbonden CMHF/VCP’ (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen/VCP:Vakcentrale voor Professionals), gevestigd te Zeist, danwel een daarvoor in de plaats tredende instelling;
 4. het al dan niet in eigen beheer opzetten en instandhouden van een helpdesk ten behoeve ten behoeve van individuele advisering en rechtsbijstand van haar leden in arbeidszaken;
 5. het nemen van andere maatregelen, die tot het bereiken van het doel wenselijk worden geacht.

Verenigingsjaar

Artikel 4

Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli daaropvolgend.

Arbeidsvoorwaardenoverleg

Artikel 5.A

 1. De vereniging is bevoegd collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.
 2. De vereniging kan de in lid 1 van dit artikel bedoelde bevoegdheid overdragen aan een koepelorganisatie waarbij zij is aangesloten.
 3. Door het lidmaatschap van de vereniging verlenen de leden aan de vereniging de bevoegdheid namens hen collectieve arbeidsovereenkomsten te (doen) sluiten, bepaalde onderdelen van de arbeidsverhouding collectief te (doen) regelen en zodanige overeenkomsten of regelingen te (doen) opzeggen.

Lidmaatschap

Artikel 5.B

 1. Lid van de vereniging kunnen worden natuurlijke personen die leraar of lerares zijn, of geweest zijn, in de wiskunde aan scholen als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs.Door het bestuur kunnen ook als lid worden toegelaten andere personen op wier lidmaatschap, in verband met het doel van de vereniging, prijs wordt gesteld.
 2. Voorts kent de vereniging ereleden, die als zodanig door de algemene vergadering dienen te worden benoemd.Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als de leden, doch behoeven geen jaarlijkse contributie te voldoen.
 3. Het lidmaatschap vangt aan na acceptatie door het bestuur van een schriftelijke aanmelding.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. Overlijden van het lid.
  2. Schriftelijke opzegging door het lid.
  3. Opzegging namens de vereniging door het bestuur. Deze kan onder meer geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door of krachtens de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen en ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. Ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, staat het betreffende lid beroep open op de algemene vergadering.
 3. De ontzetting vindt plaats door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van en verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Contributie

Artikel 7

De leden betalen jaarlijks een contributie die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De contributie is invorderbaar bij de aanvang van het verenigingsjaar of zoveel later als hij voor dat jaar is vastgesteld.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste vijf personen die door de algemene vergadering worden gekozen uit de leden.Het dagelijks bestuur bestaat uit drie (3) leden, namelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester.De bestuursleden verdelen onderling de functies.

  Het is niet mogelijk dat twee of meer functies in één persoon worden verenigd.

 2. Voor een te vervullen vacature in het bestuur wordt door het bestuur een voordracht opgemaakt, welke wordt vermeld bij de oproep tot de desbetreffende algemene vergadering.Tot achtentwintig dagen na het verschijnen van de eerste oproep voor die vergadering kunnen eveneens personen schriftelijk worden voorgedragen bij het bestuur door ten minste vijf leden.
 3. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van maximaal drie jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Een bestuurslid kan maximaal drie termijnen achter elkaar zitting nemen in het bestuur.In vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien, tenzij de algemene vergadering, in het geval het aantal der overige in functie zijnde bestuursleden nog niet beneden het vereiste minimum is gedaald, besluit een vacature niet te doen vervullen.Tijdens het bestaan van vacatures blijft het bestuur bevoegd tot het nemen van besluiten.
 4. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

 1. Van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, vertegenwoordigen twee personen gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.
 2. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, of het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Algemene vergadering

Artikel 10

 1. Ten minste eenmaal per jaar wordt door het bestuur een algemene vergadering bijeengeroepen. De oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk te geschieden aan de adressen van de leden en ereleden volgens het ledenregister.De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht weken. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 2. Uiterlijk in de maand januari wordt een algemene vergadering gehouden, waarin in ieder geval:
  1. het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording doet over zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur;
  2. de kascommissie verslag doet van haar bevindingen;
  3. de jaarlijkse bestuursverkiezing wordt gehouden;de kascommissie voor het lopende jaar wordt benoemd;
  4. de contributie voor dat jaar wordt vastgesteld.

Artikel 11

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden:

 1. zo dikwijls het bestuur dit nodig acht;
 2. indien ten minste een zodanig aantal leden, doch niet meer dan vijfentwintig, als bevoegd is tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering hierom verzoekt.Laatstgemeld verzoek dient, onder vermelding van de te behandelen agendapunten, schriftelijk aan het bestuur te worden gedaan. Het bestuur is verplicht binnen veertien dagen na het verzoek een ledenvergadering uit te schrijven.

Stemrecht

Artikel 12

 1. Ieder (ere)lid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering.Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen andere meerderheid voorschrijven.

  Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes.Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij door het bestuur of de vergadering schriftelijke stemming wordt verlangd.

  Stemmingen over personen of zaken bij acclamatie is eveneens mogelijk.

 3. Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 4. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verworven, vindt een tweede vrije stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden, danwel degene die het grootste aantal stemmen verkreeg en degene(n) die het grootste van de daarna volgende aantallen stemmen verkre(e)g(en).Bij deze derde stemming is een gewone meerderheid beslissend; staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

Huishoudelijk regelement

Artikel 13

De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat nadere regels bevat betreffende de rechten en verplichtingen van de leden, alsmede het beheer en de inrichting van de vereniging.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Statutenwijziging

Artikel 14

 1. De statuten van de vereniging kunnen, op voorstel van het bestuur of van ten minste vijfentwintig leden, slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.Het besluit behoeft ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Zij die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het betreffende voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. De gewijzigde statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 15

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
Bij het ontbindingsbesluit wordt bepaald wie met de vereffening zullen worden belast en op welke wijze een eventueel batig saldo zal worden besteed.