Nieuwe projecten aanvragen

Er kunnen doorlopend nieuwe aanvragen voor ondersteuning worden ingediend.
Nieuwe projecten die bij het WwF worden aangevraagd, zullen beoordeeld worden aan de hand van de volgende criteria. Alleen als aan alle criteria is voldaan, zal subsidie worden verstrekt.

 • Betreft het project wiskundeonderwijs in een ontwikkelingsland?
 • Gaat het om onderwijs op het niveau van de middelbare school?
 • Gaat het om:
  • de aanschaf van materialen, of
  • het ontwikkelen van materialen, of
  • het stimuleren van wiskundeonderwijs, of
  • verbetering van kennis en vaardigheden van wiskundedocenten?
 • Is achteraf goed vast te stellen of de beschikbaar gestelde middelen goed zijn besteed?

Betrouwbaarheid en goede communicatie spelen een grote rol bij toekenning. Meer informatie staat in ondergenoemde documenten.

Je kunt de aanvraag indienen bij de secretaris: Heleen van der Ree (e-mail: wwf@nvvw.nl)