Teruggave vakbondscontributie

Teruggave vakbondscontributie

De contributie van de NVvW kan worden aangemerkt als vakbondscontributie. Als je op een school werkzaam bent, dan heb je de mogelijkheid om de contributie te verrekenen met het brutoloon (geen inhouding loonheffing) via uw werkgever indien:

  • jezelf de contributie betaalt
  • en je onder de werkingssfeer van een cao’s vo, bve of hbo valt.

Het voordeel?
Stel, je contributie is € 87,50 je zit in het maximale belastingtarief, dan levert dit ongeveer € 45 korting op. Uiteraard valt niet iedereen in dit maximumtarief, maar deze regeling levert toch voor ieder werkzaam lid een voordeel van minimaal zo’n 35% op.

Wat moet je doen?
Om in aanmerking te komen voor dit voordeel moet je een aanvraagformulier vergezeld van een betalingsbewijs van de contributie jaarlijks voor 1 november bij je werkgever in leveren via de schooladministratie. Op het bankafschrift kunt je uiteraard alle niet relevante gegevens, zoals overige betalingen en saldi, weglakken. De werkgever zorgt vervolgens voor een juiste verwerking van de door jouw verstrekte gegevens.

Het aanvraagformulier kan door ingelogde leden gedownload worden.

Waarmee verrekenen?
Op het aanvraagformulier kun je aangegeven welke bruto salariscomponenten je wilt gebruiken voor de verrekening van de vakbondscontributie.

Een verklaring van de vakbond?
Doordat er bij de NVvW verschillen in contributie bestaan (studentleden, gepensioneerden, leden zonder euclides, bijdrage WwF) en in sommige gevallen de werkgever het lidmaatschap betaalt, is het op dit moment niet mogelijk alle leden geautomatiseerd een betalingsbewijs toe te zenden. Vandaar dat is gekozen voor een betalingsbewijs aan de hand van je bankafschrift. Mocht je onverhoopt niet meer in het bezit zijn van het betreffende bankafschrift dan kunt je contact opnemen met de ledenadministratie van de NVvW.

Meer leden!
Door deze regeling vervalt het argument dat een lidmaatschap van NVvW duur zou zijn. Trek daarom je collega’s over de streep om lid te worden van de NVvW!

Meer informatie over de FvOv vind je hier.

Formulier

Het aanvraagformulier kan door ingelogde leden gedownload worden.

Deze inhoud is enkel zichtbaar voor leden