Keuzedeel K0205 Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek

Keuzedeel K0205 (geldig tot 1-1-2023)

Algemeen

Het Keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de Techniek K0205 is de voorloper van de twee keuzedelen Breed K1348 en Specifiek K1349. Het keuzedeel K0205 was geldig van 1 maart 2016 tot 1 januari 2023.  De bijlage (Kruisjeslijst bij dit Keuzedeel) is bedoeld als Servicedocument en geeft de inhoudelijke kennisbasis, verdeeld over vier domeincontexten. Uitleg van de contexten vindt u in het Keuzedeel zelf.

Het Basisdeel is bedoeld als voorbereiding op de technisch theoretische vakken in het MBO, en op het Keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de Techniek. Het is dus geen vervanging voor een deel van K0205, maar een voorbereiding erop.

Overgangstermijn

Overgangstermijn K0205

In juli 2022 is de opsplitsing van keuzedeel K0205 in een deel Breed en een deel Specifiek door het ministerie van OCW bekrachtigd. Hoewel K0205 formeel geldig is tot 1 januari 2023, is examinering en vermelding op het diploma mogelijk gedurende een periode na 1-1-2023 gelijk aan de studieduur + 2 jaar, mits  de student zich vóór de geldigheidsdatum (dus vóór 1 januari 2023) voor het keuzedeel heeft aangemeld.

Deze conclusie is gtrokken in overleg met dhr. W. Jellema van het SBB. Verantwoording van deze conclusie:

De Wet educatie en beroepsonderwijs. In artikel 7.2.4, zevende lid zegt over de overgangstermijn van kwalificatiedossiers en keuzedelen:

“Studenten worden behoudens de tweede volzin opgeleid overeenkomstig het kwalificatiedossier dat voor de desbetreffende beroepsopleiding is vastgesteld voor de aanvang van het studiejaar waarin zij met het eerste jaar van die opleiding starten. Nadat de geldigheidsduur van een kwalificatiedossier, een keuzedeel, keuzedelen en de koppeling van keuzedelen aan kwalificaties is verstreken, kan een diploma op basis van dat kwalificatiedossier nog worden uitgereikt dan wel het behalen van een keuzedeel op het diploma worden vermeld, gedurende een periode die overeenkomt met de studieduur van de desbetreffende beroepsopleiding, vermeerderd met 2 jaren.”

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2022-08-01#Hoofdstuk7)

Ook op de sbb-site wordt de overgangstermijn besproken onder vraag 8 in de FAQ over “onderhoud en versiebeheer register kwalificatiestructuur”.

De tekst + toelichting hier is aangeleverd door het ministerie van OCW en luidt:

“Keuzedelen en de koppelingen van keuzedelen aan kwalificaties worden zowel vastgesteld als vervallen verklaard bij ministeriële regeling. Als uitgangspunt voor het onderwijs wordt gehanteerd dat een student in de meest recente onderwijsinhoud wordt opgeleid.

Een redelijke termijn om een keuzedeel vervallen te laten verklaren is 6 maanden na vaststelling van een nieuwe/gewijzigde versie. Hetzelfde geldt voor de koppeling. Voor vermelding van het inmiddels vervallen verklaarde keuzedeel op het diploma, betekent dit dat de in de wet genoemde termijn geldt: t + studieduur van de opleiding + 2 jaar.

Dat betekent:
a) Periode “geldig vanaf – geldig tot”: In deze periode mag een student dit keuzedeel kiezen en examen daarin afleggen.
b) Periode “geldig tot – einde opleiding student”: In deze periode mag dit keuzedeel niet gekozen worden door een student maar het mag nog wel geëxamineerd worden.
c) Periode na “geldig tot”: In deze periode mag dit keuzedeel niet meer gekozen worden door een student. Het keuzedeel is alleen nog aanwezig voor rapportage op historische gegevens.

Bij een keuzedeel wordt geen datum geregistreerd waarop niet meer geëxamineerd mag worden. Dit is namelijk afhankelijk van de opleidingsperiode van de student.”

Na consultatie van dhr. Wim Jellema is geconcludeerd dat dit moet betekenen:

Als we uitgaan van een 3-jarige opleiding, moet ik dit dan zo lezen, dat vermelding van het keuzedeel op het diploma mogelijk is 1-1-2028. Dat is namelijk 3+2 jaar na 1-1-2023.

Voorbeeldvragen

Vanuit de Werkgroep MBO-HBO Wiskunde is een set voorbeeldvragen ontwikkeld ter ondersteuning van mbo-docenten en examenservicebureaus.

De set voorbeeldvragen is samengesteld in overleg met mbo- en hbo-docenten en heeft de instemming van het Landelijk Platform MBO-HBO (opvolger van BK16/20, de oorspronkelijke indieners van het keuzedeel). Het initiatief wordt ondersteund door het Sectoraal Adviescollege HTNO van de Vereniging Hogescholen.

De voorbeeldvragen beogen het eindniveau weer te geven zoals dat beoogd was vanuit het vervolgonderwijs (het technisch hbo) en zullen naar wij hopen bijdragen aan een doelmatig en gelijkwaardig eindniveau.

DOWNLOAD HIER DE VOORBEELD VRAGEN

Voorbeeldexamens

Hieronder worden, voor zover beschikbaar, voorbeeldexamens geplaatst van de verschillende examenservicebureaus.

_______________________________________________________________________

Stichting Examenservice MEI (EsMEI)

EsMEI heeft een examen ontwikkeld in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid.
Hiervan is geen voorbeeldexamen beschikbaar.

Contactpersoon: Joke Steenbruggen
Website: www.esmei.nl

E-mailadres: EsMEI@batouwe.nl
Tel.: 026 445 44 85

__________________________________________________________________________

Stichting examens mobiliteitsbranche (Stem)

Website: stichtingstem.nl
E-mailadres: info@stichtingstem.nl
Telefoon: 030 – 608 77 90

___________________________________________________________________________

Examenleverancier VAPRO

Vapro heeft een digitaal meerkeuze-examen ontwikkeld. Deze wordt afgenomen in een beveiligde omgeving (VAPRO Toets). Op verzoek is inzage in een voorbeeldtoets mogelijk.
Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen met examens@vapro.nl.
Zij kunnen dan een demo-account aanvragen en de toets inzien.

Contactpersoon: René Frederiks
Website: www.vapro.nl
E-mailadres: examens@vapro.nl
Tel.: 070 337 83 00

Doorstroomprogramma's tot 2017-2018

Doorstroomprogramma’s tot 2017-2018

Kop van Noordholland

In het tweede halfjaar van hun derde schooljaar krijgen ze extra wiskunde op het ROC. In het eerste halfjaar van hun vierde jaar komen degenen die voldoende staan op vrijdagmiddag bij ons voor 1,5 uur wiskunde en 1,5 uur natuurkunde per week.

Alleen degenen die voor het mbo-deel voldoende staan voor zowel natuurkunde als wiskunde komen bij ons voor het tweede deel. Meestal zijn dat 10-12 leerlingen.

Wie aan het eind bij ons voldoende staat voor beide vakken krijgt een certificaat uitgereikt tegelijk met het mbo-diploma. Dit heeft geen officiële status.

Meestal halen 1 of 2 leerlingen dit…

We gebruiken voor de wiskunde Basisvaardigheden wiskunde.

Alleen bij de toets goniometrie mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden.

De techniekopleidingen van Inholland organiseren in het voorjaar (21+toets) en in de zomer (aansluit)cursussen wiskunde en natuurkunde. Mogelijk gaan Elektro en Werkuigbouw dit voor zichzelf doen voor mbo-ers en havisten met wiskunde A. Op open dagen is daar veel vraag naar.

Jaap Grasmeijer,
Inholland

 

Studiewijzer aansluitcursus mbo-hbo 2017 – ROC Kop van Noordholland

Diagnostische toets 1 – ROC Kop van Noordholland

Diagnostische toets 2 – ROC Kop van Noordholland

Diagnostische toets 3 – ROC Kop van Noordholland

Diagnostische toets 4 – ROC Kop van Noordholland

 

Noorderpoort

Doorstroommodule wiskunde voor het HBO aan Noorderpoort (in samenwerking met de Hanzehogeschool).

Gevolgde boek: Basisboek Wiskunde, Van der Craats.

De stof omvat dus niet het hele keuzedeel.

Hoofdstukken: 1 t/m 6, 9, 10, 11, 12, 16 (deels) en 20 (alleen de eerste 2 paragrafen).
Dus rekenen met getallen, rekenen met breuken, machten en wortels, rekenen met letters, merkwaardige producten, breuken met letters, eerste en tweedegradds vergelijkingen, stelsels van vergelijkingen, lijnen in een vlak, functies en grafieken (t/m snijpunten van grafieken) en differentiëren (ook kettingregel en product/quotientregel).

De module loopt over twee periodes met na elke periode een afsluitende toets.

De toetsen zijn gemaakt om zonder rekenmachine te maken.

Saskia Baars,
docent exacte vakken en rekenen,
Technologie en ICT, Noorderpoort

Toets juni 2017 – Noorderpoort

Toets november 2017 – Noorderpoort

 

RxH Dolteng

Diagnostische toets 4.2 mei 2016
Diagnostische toets 4.1 maart 2017
Diagnostische toets 3.2 januari 2017
Diagnostische toets 3.1 november 2016
Diagnostische toets 2.2 mei 2015
Diagnostische toets 2.1 maart 2017
Diagnostische toets 1.2 januari 2017
Diagnostische toets 1.1 oktober 2016