OmO – abstracts


Plenare lezing

Revised National Standards for Mathematics: The Story – New Challenges – Illustrative Examples
Bärbel Barzel (hoogleraar wiskundedidactiek Universität Duisburg-Essen)
The National Standards for Mathematics im Germany from 2003/2004 have been further developed and will be binding for all German Länder from 2024 onwards. In addition to a general necessary updating, the aim was above all to better specify the challenges for mathematical education in the digital age. The lecture will give a glimpse view into the background of the development, specifies the main changes and challenges and illustrates this with concrete examples.

Workshops

Vlaams curriculum
Filip Moons (bestuurslid Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars en vakdidacticus wiskunde bij de Universiteit Utrecht)


Vanaf 2019 werd het voortgezet onderwijs in Vlaanderen hervormd. Samen met de ‘modernisering’ van het secundair onderwijs, werden ook de curricula van alle vakken herzien, ook dat van wiskunde dus. Dat ging niet zonder slag of stoot: opschudding in de media, tegengestelde visies op curriculumontwikkeling en uiteindelijk een vernietiging van de eindtermen secundair onderwijs (2e & 3e graad) door het Belgisch Grondwettelijk Hof omdat het curriculum de onderwijsvrijheid zou bedreigen, maakte dat de oefening opnieuw moest gebeuren. In deze werkgroep maak je kennis met het curriculum van je zuiderburen. Daarnaast gebruiken we enkele wetenschappelijke referentiekaders om de ontwikkelingen van het Vlaamse curriculum te duiden.

Nationaal curriculum
Marc van Zanten (curriculumontwikkelaar SLO)
Eén dag voor deze O meets O-conferentie zijn nieuwe conceptkerndoelen rekenen en wiskunde voor po en de onderbouw voor het vo opgeleverd aan de minister van OCW. Deze geactualiseerde doelen moeten onder meer bijdragen aan een soepeler overgang van po naar vo. Ook moeten deze doelen beter tegemoet komen aan ‘nieuwe’ wiskundige denk/werkwijzen als probleemoplossen en algoritmisch denken. In deze werkgroep verneem je vers-van-de-pers hoe dit is vormgegeven en gaan we in gesprek over wat dit kan betekenen voor jouw onderwijspraktijk.

Computationeel denken in de wiskunde
Jos Tolboom (curriculumontwikkelaar  SLO)
Het onderwijs moet voldoen aan veel verschillende eisen, die bovendien in de tijd veranderen.
De laatste jaren klinkt de roep om het opnemen van digitale geletterdheid in het curriculum steeds luider.
Misschien is computationeel denken (computational thinking) wel het lastigste te realiseren.
Het wiskundeonderwijs zou daarbij wel behulpzaam kunnen zijn. In deze werkgroep bespreken we de vragen: wat zijn de wiskundige aspecten van computationeel denken? En hoe kunnen de die aspecten expliciet in het curriculum zichtbaar maken?

 

Ga terug naar de pagina met algemene informatie, ook om je aan te melden.