5 februari 2023
- Redactie

Vacature lid vaststellingscommissie vmbo

Werk je in het voortgezet onderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?

Per 1 augustus 2023 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de volgende vacature:
Lid vaststellingscommissie wiskunde vmbo (ca. 300 klokuren*)

Deze wordt op voordracht van de NVvW ingevuld.

Taakomschrijving:

 • het beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak wiskunde vmbo;
 • het adviseren over de normering van de centrale examens van het vak wiskunde vmbo;
 • het meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak wiskunde vmbo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van een vaststellingscommissie wiskunde vmbo:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak wiskunde vmbo;
 • beschikt over een goede vakkennis en –vaardigheid op het gebied van het vak wiskunde vmbo;
 • heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs in het vak wiskunde in examenklassen in het vmbo;
 • geeft bij voorkeur les in zowel bb, kb en gl/tl.

Tot aanbeveling strekt:

 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie niet samen gaan met:

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het huidige of recente lidmaatschap van de constructiegroep van Cito;
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vind je op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kun je krijgen bij mevrouw Laura van den Berg via 06 2782 1787 of l.vandenberg@cvte.nl.

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding.
Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Meer informatie over de benoeming kun je krijgen/opvragen bij mevrouw S. Schoonheim, via 030 23 06 060.

Sollicitatie
Je kunt solliciteren op deze functie door een brief met motivatie en een cv te sturen naar de NVvW (hoofdbureau@nvvw.nl). Je sollicitatie dient uiterlijk maandag 15 februari bij ons binnen te zijn.

*) Het aantal uren is een schatting, gebaseerd op het schooljaar 2022-2023