Werkgroepen

De vereniging wil op diverse (wiskunde)terreinen actief zijn en pakt nieuwe ontwikkelingen voortvarend op. Voor actuele thema's wordt zo nodig een (tijdelijke) werkgroep ingericht. Andere thema's kunnen binnen bestaande werkgroepen opgepakt worden.

LWHW (MBO & HBO)

WWF

HAVO/VWO

VMBO

Reken Voort

Wiskunde voor Morgen

Geschiedenis

Werkgroep Geschiedenis

De werkgroep heeft enerzijds tot doel het stimuleren van het gebruik van de geschiedenis van de wiskunde (rekenen wordt steeds hierbij inbegrepen) in het wiskundeonderwijs en anderzijds de bevordering van de studie en de kennis van de geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs. De werkgroep onderhoudt daartoe een website, organiseert bijeenkomsten en ontplooit andere daartoe dienende activiteiten.

In het najaar van 2017 organiseert de werkgroep twee activiteiten. Van 19 tot en met 22 september vindt de vijfde International Conference on the History of Mathematics Education (ICHME-5) plaats in Utrecht. Een aantal leden van de Werkgroep, aangevuld met internationale experts op dit gebied, organiseren deze conferentie, die zal plaatsvinden in het Academiegebouw in Utrecht. Voor meer informatie, zie de speciale website van ICHME-5.
Op zaterdag 7 oktober wordt het jaarlijkse symposium van de werkgroep gehouden. De locatie is het Academiegebouw in Utrecht. Het thema en programma met sprekers wordt later bekend gemaakt. 

Het bestuur van de Werkgroep wordt gevormd door Danny Beckers, Desiree van den Bogaart, Jeanine Daems, Jan Hogendijk, Marjolein Kool en Jenneke Krüger. Desiree vertegenwoordigt het NVvW-bestuur in de Werkgroep. Wie meer wil weten van de Werkgroep of op een of andere manier wil bijdragen aan de activiteiten, kan het beste contact opnemen met Desiree, e-mail: d.vandenbogaart@nvvw.nl .

De werkgroep is een voortzetting van de Werkgroep Geschiedenis van het Reken- WiskundeOnderwijs (WGRWO), sinds najaar 2012 als werkgroep van de NVvW actief als opvolger van de Historische Kring Reken- WiskundeOnderwijs (HKRWO).

Geschiedenis

Werkgroep HAVO/VWO

Bij de invoering van wiskunde A en wiskunde B in 1989 ontstond er vanuit de vereniging de behoefte om de ontwikkelingen op de voet te volgen. Door het vele werk dat op het bordje van het bestuur terecht kwam, ontstond er behoefte aan een werkgroep die het bestuur kon adviseren en hen werk uit handen nemen. Begin jaren 90 werd de Werkgroep-HAVO/VWO opgericht.

HAVO/VWO

Werkgroep VMBO

De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de zaken die het VMBO betreffen te bespreken.
De werkgroep adviseert het bestuur over zaken die het VMBO aangaan.

De werkgroep bespreekt actuele ontwikkelingen binnen het VMBO.

De leden van de werkgroep bezoeken scholen om de aandacht te vestigen op de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

VMBO

Werkgroep LWHW (MBO & HBO)

De werkgroep bestaat uit docenten uit zoveel mogelijk HBO-sectoren (Techniek, Economie, Lerarenopleidingen, Informatica). De werkgroep volgt ontwikkelingen van de wiskunde in het HBO, VO en MBO, en streeft ernaar op basis hiervan bij te dragen aan een betere doorstroom VO-MBO-HBO. Naast het organiseren van conferenties, richt zij zich momenteel op een actieve bijdrage middels de ontwikkeling van een kennisbasis wiskunde (zowel technisch als economisch).

LWHW (MBO & HBO)

Werkgroep Reken VOort

Het ministerie van OCW heeft in november 2008 een subsidie verstrekt aan de NVvW voor het ontwikkelen van rekenprogramma's voor leerlingen die geen wiskunde meer hebben in het vmbo en het havo. Deze programma’s worden door de NVvW, in samenwerking met het Freudenthal Instituut en in overleg met andere belanghebbenden, ontwikkeld en getest in de schoolpraktijk tussen januari 2009 en juni 2010.

Reken Voort

Werkgroep Wiskunde voor Morgen

Wiskunde voor Morgen